Biuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna GierałtowskaBiuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna GierałtowskaBiuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna Gierałtowska

Wskaźniki

   

Limity

Limit dla transakcji gotówkowych 15.000 Euro

     (dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą

       następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy

       stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość

       transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000

       euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy

       Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.)

 

Delegacje

Dieta krajowa od 01-03-2013r 30zł

Ryczałt za nocleg kraj od 01-03-2013r 45zł (ryczałt to 150% diety)

Ryczałt na dojazdy lokalne od 01-03-2013 6zł  (20% diety)

  

Stawka za 1km przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych:
Samochód osobowy do 900 cm       0,5214
Samochód osobowy ponad 900 cm  0,8358 

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 wynosi 1680zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2013 wynosi 1600zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2012 wynosi 1500zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2011 wynosi 1386zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2010 wynosi 1317zł butto.

 

 

 

TERMINY 

 

Podatek dochodowy                               do 20 dnia m-ca

(min. PIT-4,PIT-5,PIT-5L,PPE)

Podatek Vat                                          do 25 dnia m-ca

ZUS

 - firmy nie zatrudniające pracowników        do 10 dnia m-ca

 - firmy zatrudniające pracowników             do 15 dnia m-ca


Jeśli termin wypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela) lub święto -

przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

do 10-01-2013     *termin na złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-12 przez pracowników,
                        którzy chcą aby ich rozliczenie roczne sporządził pracodawca 

 

do 21-01-2013     *termin złożenia w US oświadczenia o zmianie formy opodatkowania

 

                        *termin złożenia w US oświadczenia małżonków, którzy dochód z najmu 
                         wspólnych nieruchomości chcą w całości rozliczać przez jedno z nich 
                         (oświadczenie składa się co roku!!)

 

do 31-01-2013     *sporządzenie i przekazanie do US zeznania rocznego z przychodów 
                         opodatkowanych w formie ryczałtu (PIT-28), opłata ewentualnego 
                         podatku

                          

                        *sporządzenie i przekazanie do ZUS dokumentu IWA
                          przez zobowiązanych płatników 

 

                        *sporządzenie i przekazanie do US PIT-4R i PIT-8AR (czyli informacji 
                          o zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń, odprowadzanych
                          w ciągu roku i odpowiednio o pobranym zryczałtowanym podatku min.  
                          od zleceń do 200zł)

 

                         *sporządzenie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego oraz
                          Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska deklaracji za korzystanie 
                          ze środowiska, zapłata ewentualnej opłaty wynikającej z deklaracji do 28-02-2013    *sporządzenie i przekazanie do US rozliczenia rocznego PIT-40 za
                         pracowników, którzy w terminie złożyli pracodawcy PIT-12 
 

 

                         *sporządzenie i przekazanie pracownikom oraz US informacji PIT-11

 

                          *emeryci przed ukończeniem 60 roku życia (kobiety) i 65 (mężczyźni)   

                         składają do ZUS druk RW-73, czyli oświadczenie o dochodach

 

 

do 15-03-2013     *sporządzenie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego deklaracji za
                         wytwarzanie i gospodarowanie odpadami

 

do 30-04-2013      *sporządzenie i przekazanie do US rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36L,
                          PIT-37, PIT-38 oraz zapłata ewentualnego podatku
 

    

do 31-05-2013      *rolnik opłacający składki KRUS i prowadzący jednocześnie działalność
                         gospodarczą powinien pobrać w US i dostarczyć do KRUS zaświadczenie                           

                         o wysokości należnego podatku dochodowego za rok ubiegły

                         konsekwencje niedopełnienia w/w obowiązku