Biuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna GierałtowskaBiuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna GierałtowskaBiuro Rachunkowe - Księgowa Białystok Joanna Gierałtowska

Wskaźniki

Limity

Limit dla transakcji gotówkowych 15.000 Euro

(dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą

następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy

stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość

transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000

euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.)

 

Delegacje

Dieta krajowa 30zł

Ryczałt za nocleg kraj 45zł (ryczałt to 150% diety)

Ryczałt na dojazdy lokalne 6zł (20% diety)

 

Stawka za 1km przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych:
Samochód osobowy do 900 cm       0,5214
Samochód osobowy ponad 900 cm  0,8358

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wynosi 1750zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 wynosi 1680zł butto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2013 wynosi 1600zł butto.


 

TERMINY

 

Podatek dochodowy do 20 dnia m-ca

(min. PIT-4,PIT-5,PIT-5L,PPE)

Podatek Vat do 25 dnia m-ca

ZUS

- firmy nie zatrudniające pracowników        do 10 dnia m-ca

- firmy zatrudniające pracowników             do 15 dnia m-ca


Jeśli termin wypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela) lub święto -

przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 10-01-2013 *termin na złożenie pracodawcy oświadczenia PIT-12 przez pracowników,
którzy chcą aby ich rozliczenie roczne sporządził pracodawca

do 21-01-2013 *termin złożenia w US oświadczenia o zmianie formy opodatkowania

*termin złożenia w US oświadczenia małżonków, którzy dochód z najmu
wspólnych nieruchomości chcą w całości rozliczać przez jedno z nich
(oświadczenie składa się co roku!!)

do 31-01-2013 *sporządzenie i przekazanie do US zeznania rocznego z przychodów
opodatkowanych w formie ryczałtu (PIT-28), opłata ewentualnego
podatku

*sporządzenie i przekazanie do ZUS dokumentu IWA
przez zobowiązanych płatników

*sporządzenie i przekazanie do US PIT-4R i PIT-8AR (czyli informacji
o zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń, odprowadzanych
w ciągu roku i odpowiednio o pobranym zryczałtowanym podatku min.
od zleceń do 200zł)

*sporządzenie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego oraz
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska deklaracji za korzystanie
ze środowiska, zapłata ewentualnej opłaty wynikającej z deklaracji

do 28-02-2013 *sporządzenie i przekazanie do US rozliczenia rocznego PIT-40 za
pracowników, którzy w terminie złożyli pracodawcy PIT-12

*sporządzenie i przekazanie pracownikom oraz US informacji PIT-11

*emeryci przed ukończeniem 60 roku życia (kobiety) i 65 (mężczyźni)

składają do ZUS druk RW-73, czyli oświadczenie o dochodach

 

 

do 15-03-2013 * sporządzenie i przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego deklaracji za
wytwarzanie i gospodarowanie odpadami

 

do 30-04-2013 *sporządzenie i przekazanie do US rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38 oraz zapłata ewentualnego podatku

do 31-05-2013 * rolnik opłacający składki KRUS i prowadzący jednocześnie działalność
gospodarczą powinien pobrać w US i dostarczyć do KRUS zaświadczenie

o wysokości należnego podatku dochodowego za rok ubiegły

konsekwencje niedopełnienia w/w obowiązku