Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje m. in. na temat składek ZUS, terminów i podatków.

Składki ZUS aktualne styczeń-grudzień 2016r (składki za styczeń opłacamy w lutym)

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, standardowa składka wypadkowa 1,80% podstawy wymiaru

„Mały ZUS”

*51  176,33 (bez chorobowego 162,73)
*52  288,95

„Duży ZUS”

*51   772,96  (bez chorobowego 713,35)
*52   288,95
*53   59,61

Konta do przelewu

*51  Ubezpieczenie społeczne konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

*52  Ubezpieczenie zdrowotne konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

*53  Fundusz Pracy konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Terminy płatności składek

Składki płacimy:

– do 10. dnia każdego miesiąca jeśli nie nikogo Państwo nie zatrudniacie (oznaczenie 2 w deklaracji DRA);

do 15. dnia każdego miesiąca jeśli zatrudniają Państwo pracowników lub zleceniobiorców, za których należy odprowadzić składki ZUS (oznaczenie 3 w deklaracji DRA)

do 15. dnia każdego miesiąca jeśli są Państwo wspólnikami spółek zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców, za których należy odprowadzić składki ZUS (oznaczenie 4 w deklaracji DRA)


Rolnicy

Co do zasady rolnicy opłacają składki KRUS, jest jednak szereg wyjątków. ZUS zapłacą między innymi osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które:

* przekroczą wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (za 2012 jest to kwota 3.011zł)

* niedochowają nieprzekraczalnego terminu złożenia do 31 maja następnego roku zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oba przypadki skutkują ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik (lub domownik) był obowiązany złożyć to zaświadczenie we właściwej dla niego placówce KRUS.

Podatek dochodowy do 20 dnia m-ca

(min. PIT-4,PIT-5,PIT-5L,PPE)

Podatek Vat do 25 dnia m-ca

 

ZUS

– firmy nie zatrudniające pracowników do 10 dnia m-ca
– firmy zatrudniające pracowników do 15 dnia m-ca

Jeśli termin wypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela) lub święto – przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

Limit dla transakcji gotówkowych 15.000 Euro
(dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność – jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.)

 

Delegacje

Dieta krajowa 30zł
Ryczałt za nocleg kraj 45zł (ryczałt to 150% diety)
Ryczałt na dojazdy lokalne 6zł (20% diety)

Stawka za 1km przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych:
Samochód osobowy do 900 cm       0,5214
Samochód osobowy ponad 900 cm  0,8358

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wynosi 1750zł butto.

Telefon

+48 662 27 36 55

Email

ksiegowa.bialystok@wp.pl

Biuro

Legionowa 30 lok. 204, Białystok